Визия за развитието на град Гоце Делчев в периода до 2020 година

Визия за развитие на гр. Гоце Делчев през периода 2014-2020

 

Визията за развитие на гр. Гоце Делчев представлява обща дефиниция, насочена към очаквания от местната общност комплексен позитивен резултат от приложението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града и прилежащия му непосредствен хинтерланд.
С оглед постигането на реалистичен стратегически планов документ, Визията следва да очертае не само желаното, но и възможно бъдеще на града. Това означава фокусиране на усилията за ефективно усвояване на сравнителните предимства и потенциал на урбанизираната територия, като същевременно се предложат ефикасни решения на най-наболелите проблеми на града и местната общност. Акцентът следва да се постави върху дългосрочните и стратегически цел, не върху изолирани, краткосрочни и кампанийни цели и мерки с бързо затихващ във времето и пространството резултат.  
Визията стои в основата на дефинираните Зони за въздействие към ИПГВР, чието развитие посредством прилагането на адекватна стратегическа и планова рамка, състояща се от координирани във времето и пространството интегрирани интервенции, ще окаже общ позитивен ефект върху развитието на града.

Изхождайки от изготвения целеви и проблемен анализ на територията на гр. Гоце Делчев, основните сравнителни предимства и проблеми на града са следните:

 

Сравнителни предимства на град Гоце Делчев:

  • Център на сравнително голям регион, който „разчита“ на града като основен източник на услуги;
  • Център на динамично развиващ се трансграничен регион;
  • Запазен демографски потенциал;
  • Отлични природни дадености, които са предпоставка за устойчивото развитие на града и региона като цяло;
  • Натрупан сериозен административен капацитет в общинскта администрация, който следва да бъде съхранен и доразвиван

Основни проблеми на града и прилежащия му хинтерланд:

  • Периферност спрямо областният център и националното пространство;
  • Изолираност поради сериозни орографски бариери - проблеми от транспортно-комуникационно естество;
  • Наличие на остаряла производствена зона, разработена в други условия и за други цели;
  • Нужда от нова социално-икономическа „парадигма“ за развитие.

Дефиниция на Визия за развитие на гр. Гоце Делчев през периода 2014-2020:

 

Въз основа на така дефинираните сравнителни предимства и основни проблеми на урбанизираната територия, може да се формулира следната визия за развитие на гр. Гоце Делчев през следващия програмен период:

 

През периода 2014-2020г. гр. Гоце Делчев ще се развива като място на голям социален напредък, с висока степен на социално сближаване, социално балансиран жилищен фонд, предлагащо също така социални и здравни услуги и образование за всички контингенти на местната общност. Ще се създадат оптимални условия за превръщането на града в привлекателно място за живот и бизнес на основата на екологично чиста околна среда и ефективно усвоени и капитализирани сравнителни  предимства. Това ще повиши общата и инвестиционната атрактивност на урбанизираната територия и ще бъде двигател на икономическия растеж в региона.

 

Така формулираната Визия ще се постигне чрез формулирането на адекватни цели, мерки и проектни интервенции, пространствено адресирани от една страна към териториите, които са определящи за усвояването на потенциала и сравнителните предимства на гр. Гоце Делчев, а от друга към тези части от урбанизираната територия, които са източник на основните проблеми, играещи задържаща и лимитираща роля в развитието града.

 

В тази връзка са определени три типа целеви Зони за въздействие, върху които се очаква приоритетно да се осъществи пространствената проекция на Визията за развитие на града и цялостната стратегическа рамка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев през периода 2014-2020г.

 

Зоните за въздействие са определени в съответствие със формиралата се през годините пространствена, демографска, социална и икономическа структура на урбанизираната територия.

 

Конкретната пространствена конфигурация на трите зони за въздействие е следствие на широк обществен консенсус, постигнат чрез осъществяването на широк и активен процес на обществени консултации и обсъждания в рамките на местната общност и активно ангажираните заинтересовани страни.

 

България 2020: Цели и приоритети

Национална програма за развитие на Република България: България 2020: Цели и приоритети

 

Визия

 

Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.


прочети повече

Текущо състояние на програмирането по ОПРР 2014 - 2020 г.

През следващия програмен период се планира ОП „Регионално развитие” да включва следните приоритетни оси:

1. Проритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие

Това е компонента от ОПРР, който приоритетно ще финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

прочети повече

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития