Екип - Обединение "План Гоце Делчев 2020"

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев се разработва от Обединение „План Гоце Делчев 2020“ ДЗЗД, по договор за обществена поръчка с Община Гоце Делчев от 28.09.2012 г. Членове на Обединение „План Гоце Делчев 2020“ са следните фирми:

  1. „ИНТЕЛАДВАЙЗЪРС” ЕООД: www.inteladvisers.com
  2. „ГЕОГРАФИКА“ ООД: www.geographica.bg
  3. „СТУДИО ЩРИХ” ООД: www.hatchstudio.org

 Експертен състав:      

Име

Длъжност

Стелян Димитров

Ръководител проект

Виктор Бузев Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда
Калина Кавалджиева Икономически анализи и прогнози
Стоян Недков Екология и превенция на риска
Теодора Павлова Експерт проектно бюджетиране и ПЧП
Антония Спасова Юрист
Пламен Китипов Експерт "ВиК"
Петър Добрев Експерт "Ел. системи"
Емил Боев Експерт "Отопление и газоснабдяване"
Васка Рачева Експерт "Недвижимо и културно наследство"
Пламен Лилянов Експерт "ГИС, геодезия и картография"
Милен Сариев Екперт "Озеленяване"
Цветан Георгиев Експерт "Геология"
Климент Найденов Експерт "Демография и човешки ресурси"
Цветомира Спасова Координатор на проекта
Десислава Аспарухова Уеб администратор и връзки с обществеността

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития