Резултати

Ключовите резултати по проекта могат да се обобщят както следва:

 

1. Визия за развитието на гр. Гоце Делчев до 2020 г. и определени зони за въздействие и от трите типа:

    a. Зона с преобладаващ социален характер

    b. Зона с потенциал за икономическо развитие

    c. Зона с публични функции с висока обществена значимост

Зоните за въздействие ще се определят въз основа на изводите от целевия и проблемен анализ и анализа на нуждите и очакванията на заинтересованите групи. Те ще бъдат подложени на обществено обсъждане през месец ноември 2012 г. и съгласувани от Общински съвет – Гоце Делчев. Зоните за въздействие подлежат на одобрение от страна на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013. Срокът за внасяне на проект на зони за въздействие в УО на ОПРР е 15.12.2012.

 

2. Стратегическа рамка на ИПГВР – Гоце Делчев, включително:

  • Стратегически цели, приоритети и мерки на ИПГВР.
  • Механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация.
  • Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР.
  • Изготвяне / изменение / актуализация на Подробни устройствени планове за територии от зоните за въздействие и подробни технически задания за инвестиционно проектиране на приоритетни проекти от ИПГВР.

Стратегическата рамка на ИПГВР подлежи на одобрение от страна на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 до края на м. юли 2013 г.

 

 

 

Документи

Визия за развитие на град Гоце Делчев в периода до 2020 год.

Резюме на целеви и проблемен анализ на град Гоце Делчев и SWOT анализ

Целеви и проблемен анализ на град Гоце Делчев

Доклад за нуждите и очакванията на целевите групи

Решение № 136/ 06.12.2012 г. на Общински съвет - Гоце Делчев за определяне на зони за въздействие по проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - град Гоце Делчев"

Решение № 262/ 30.07.2013 г. на Общински съвет - Гоце Делчев за одобрение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев и всички приложения към него

Група проекти - градска среда в зона със социален характер ЗВI

Групи проекти - икономическо развитие, образователна и социална инфраструктура, превенция на риска в зона със социален характер ЗВI

Групи проекти - градска среда, спортна инфраструктура, икономически проекти и социална инфраструктура в зона с публични функции с висока обществена значимост ЗВII

Групи проекти - образователна, културна, здравна инфраструктура и енергийна ефективност в зона с публични функции с висока обществена значимост ЗВII

Групи проекти - градска среда, икономически проекти и превенция на риска в зона с потенциал за икономическо развитиеЗВIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития