Оперативна програма "Регионално развитие" 2014-2020 г.

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМИРАНЕТО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА  2014 - 2020 г.

 

През следващия програмен период се планира ОП „Регионално развитие” да включва следните приоритетни оси:

1. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие"

Това е компонента от ОПРР, който приоритетно ще финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.


Ще бъдат определени лимити за всяко едно ниво от градове (от 1 до 4), като по този начин градовете няма да се конкурират помежду си, а ще могат да планират проектите и ресурсите си.

 

В рамките на ИПГВР ще се финансира:

  • Общинска културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, която е изведена като списък от проекти от съответната община;
  • Енергийна ефективност в жилищни сгради ще се финансира в рамките на социалните зони за въздействие;
  • Енергийна ефективност в обществени административни сгради ще се финансира в рамките на зоните за въздействие с публични функции (централна градска част);
  • Инвестициите в Интегриран градски транспорт ще бъдат съобразени с нуждите индентифицирани в ИПГВР, но ще включват дейности на цялата градска територия, с оглед постигането интегриран продукт и изпълнение на цялостни проекти за интегриран градски транспорт;
  • Основавайки се на опита от настоящия програмен период, с финансов инженеринг частично или изцяло ще се финансират инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност в жилищни сгради, здравна и културна инфраструктура, както и зоните с потенциал за икономическо развитие.

2. Приоритетна ос 2 „Държавна образователна инфраструктура”

Тази приоритетна ос е насочена към подобряване на образователната инфраструктура от регионално значение. Приоритетната ос ще подкрепи идентифицираните в Националната програма за развитие България 2020 регионални измерения на сектор образование, както и мерките, предвидени в Националната програма за реформи.

3. Приоритетна ос 3: „Държавна здравна и социална инфраструктура”

Тази приоритетна ос е насочена към подобряване на здравната и социална инфраструктура от регионално значение. Приоритетната ос ще подкрепи идентифицираните в Националната програма за развитие България 2020 регионални измерения на сектори социална политика и здравеопазване, както и мерките, предвидени в Националната програма за реформи.

4. Приоритетна ос 4: „Регионален туризъм”

Четвъртата приоритетна ос е насочена към развитие на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природното наследство. Концепцията е да бъдат финансирани ограничен брой, предварително определени културни и природни атракции от национално и световно значение и религиозни обекти, разположени на цялата територия на страната, като не зависят от разграничението градски-селски територии; Списъкът може да се допълва с новооткрити, но значими паметници на културата.
Туристическата инфраструктура също ще бъде подкрепена с инструменти за финансов инженеринг.

5. Приоритетна ос 5: „Регионална пътна инфраструктура"

Пета приоритетна ос е насочена към подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата.
Концепцията е да бъдат финансирани определен брой пътни отсечки от национално и регионално значение осъществяващи връзка с TEN-T мрежата, предварително определени на базата на разработена методология за приоритизиране им от Агенция „Пътна инфраструктура”.

6. Приоритетна ос 6: „Превенция на риска”

Приоритетна ос 6 е насочена към повишаване качеството на живот и съответните екологични условия, чрез предотвратяване на рискове от наводнения и свлачища.

7. Приоритетна ос 7: „Техническа помощ”

Седма приоритетна ос е насочена към укрепване и повишаване на институционалния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по оперативната програма.

България 2020: Цели и приоритети

Национална програма за развитие на Република България: България 2020: Цели и приоритети

 

Визия

 

Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.


прочети повече

Текущо състояние на програмирането по ОПРР 2014 - 2020 г.

През следващия програмен период се планира ОП „Регионално развитие” да включва следните приоритетни оси:

1. Проритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие

Това е компонента от ОПРР, който приоритетно ще финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

прочети повече

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития