Новини

 

ИПГВР е внесен в МРР

На 31.07.2013 г. Интегриран план за градско възстановяване и развите (ИПГВР) на гр. Гоце Делчев, одобрен от Общински съвет Гоце Делчев с решение № 262/30.07.2013 г., беше внесен в Министерство на регионално развитие за оценка от УО на ОПРР.

 

31.07.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публично обсъждане на ИПГВР

 

20.06.2013 г.

 

След проведена кампания сред заинтересованите страни и обществеността в град Гоце Делчев за набиране на проектни предложения, които да бъдат включени в ИПГВР Гоце Делчев, и след организиране на кръгли маси и работни дискусии през м. април 2013 г. с представители на заинтересованите страни и общинската администрация за обсъждане на постъпилите предложения за проекти, на 17.06.2013 г. в сградата на Община Гоце Делчев се проведе публично обсъждане на стратегическата рамка и списъка с проекти от ИПГВР Гоце Делчев. На обсъждането присъстваха над 25 представители на заинтересовани страни и широката общественост в града. Изпълнителят „План Гоце Делчев 2020” ДЗЗД представи подробна презентация на всички проекти, включени в интегрирания план на град, като всяка група проекти беше подложена на дискусия, вкл. по отношение на възможностите за финансиране, реализация и приложимостта на проектите. В заключение присъстващите приеха списъка с проекти и тяхната индикативна стойност, като следваща стъпка в изработването на ИПГВР е неговото гласуване и одобрение от Общински съвет Гоце Делчев, както и внасянето му за оценка в УО на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрени зони за въздействие

С писмо с номер 99-00-6-2673(1) от 08.04.2013 г.,

 

УО на ОПРР (МРРБ) одобри обхвата на зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев, приети с решение на Общински съвет Гоце Делчев № 157/ 31.01.2013 г. Зоните за въздействие са одобрени изцяло в обхвата, предложен от общината. Карта на одобрените зони за въздействие може да видите тук.

 

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на пряко заинтересовани страни в този процес, с апел да предложите ключови и важни според Вас проекти за развитието на града.

 

Следващият етап в изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е разработването на ключовата част от ИПГВР на град Гоце Делчев – стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти, които ще бъдат финансирани през програмен период 2014-2020 г. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” и други програми и фондове на ЕС.

С оглед на гореизложеното се обръщаме към Вас в качеството Ви на пряко заинтересовани страни в този процес, с апел да предложите ключови и важни според Вас проекти за развитието на града. За да изпратите Вашите предложения, моля използвайте секция ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набиране на проектни идеи

Уважаеми граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор на град Гоце Делчев,

 

Предстои разработването на ключовата част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев – стратегическата рамка с конкретни мерки и проекти, които ще бъдат финансирани през програмен период 2014-2020 г. по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” и други програми и фондове на ЕС.

 

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на пряко заинтересовани страни в този процес, с апел да предложите ключови и важни според Вас проекти за развитието на града.

Проектите могат да са в разнообразни области и да засягат както съществуващи, така и нови обекти, в т.ч.:

1. Енергийна ефективност на публични и жилищни сгради.
2. Подобряване на градската среда – включително зони за обществен отдих, паркове, зелени площи, детски площадки, междублокови пространства, пешеходни и велоалеи, пешеходни зони, послези, улични мрежи и улично осветление и др.
3. Развитие на бизнес инфраструктура в зоната с потенциал за икономическо развитие.
4. Спортни обекти – спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др.
5. Културни обекти – културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, изложбени зали и др.
6. Образователни обекти – детски ясли и градини, основни и средни училища и др.
7. Здравни и социални обекти – лечебни заведения, социални жилища и центрове и др.
За да изпратите Вашите предложения, моля използвайте секция ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни документи бяха внесени в МРРБ

 

01.02.2013 г.

На 20.01.2012 г. е получена оценка от УО на ОПРР на внесените документи, обосноваващи избора на зони за въздействие от ИПГВР - Гоце Делчев.Въз основа на забележките на УО на ОПРР беше прецизиран обхватът на зоните за въздействие в рамките на строителните граници на града. На 01.02.2013 г. беше внесена за последваща оценка от УО на ОПРР корегирана Визия за развитие на града с корегиран обхват на Зоните за въздействие.


Предстои окончателно одобрение на внесените документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоните за въздействие бяха внесени за одобрение в МРРБ

 

15.12.2012 г.

На 15.12.2012 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха входирани следните документи, обосноваващи избора на зони за въздействие от ИПГВР - Гоце Делчев:
1. Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Гоце Делчев с действащи устройствени планове/схеми.
2. Резюме на целевия и проблемен анализ.
3. Визия за развитието на град Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.
4. Доклад за нуждите и очакванията на заинтересованите групи. Резултати от проведени обществени обсъждания на резултатите от анализа, визията за развитие на града и предложените зони за въздействие.
5.Решение № 136/ 06.12.2012 г. на Общински съвет Гоце Делчев, с което се определят зони за въздействие на ИПГВР и се декларира, че обхватът на зоните за въздействие няма да бъде променян за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
Следваща стъпка в определянето на зоните за въздействие е тяхното одобрение от Управляващия орган на ОП "Ррегионално развитие" (МРРБ), с индикативен срок 15.01.2013 г.

 

Общински съвет - Гоце Делчев одобри Зоните за въздействие и Визията за развитие на град Гоце Делчев

 

06.12.2012 г.

На 06.12.2012 г. На извънредно заседание Общински съвет – Гоце Делчев одобри Зоните за въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев.
Зоните за въздействие са определени в съответствие със формиралата се през годините пространствена, демографска, социална и икономическа структура на урбанизираната територия. Конкретната пространствена конфигурация на трите зони за въздействие е резултат от широк обществен консенсус, постигнат чрез осъществяването на обществени консултации и обсъждания в рамките на местната общност и заинтересованите страни. Направените по време на обсъжданията и консултациите конструктивни предложения са включени в разработените зони за въздействие.
Трите зони за въздействие, които одобри Общински съвет – Гоце Делчев са:
- Зона с преобладаващ социален характер с обща площ 126.58 ха.
Социалната зона обхваща градски територии с основни жилищни функции. В тези си граници зоната покрива няколко квартала на град Гоце Делчев с преобладаващ сграден фонд, строени по индустриален способ, с недостатъчно облагородени и изградени публични пространства, с влошен достъп до градския център, в които живее най-голям брой население, немалка част от което е със сериозни проблеми от социален характер.
- Зона с публични функции с висока обществена значимост с обща площ 53.06 ха.
Това е компактна територия, включваща градското ядро и административния център на града, както и територии с публични функции. В зоната попадат централна градска и административна част, площадите „Гоце Делчев” и „Македония”, сгради на Община Гоце Делчев, Дирекция „Социално подпомагане”, РС на ПАБ, РУП, сграда на Бюро по труда и „Местни данъци и такси”, Младежки дом, Читалище „Просвета“, Държавно горско стопанство, Дом на културата, района на МБАЛ „Иван Скендеров“, училища, детски градини.
- Зона с потенциал за икономическо развитие с обща площ 118.72 ха.
Зоната обхваща градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности. Голяма част от зоната съвпада с двете индустриални зони – на север и юг, които са формирани в продължителен период и се нуждаят от сериозно обновяване и модернизация. В северната част са концентрирани около 40 стопански субекта, докато в южната са концентрирани голяма част от заетите в различни икономически дейности. Зоната граничи с жилищни терени и зелената зона около реката. В северна, западна и южна посока се свързва със земеделски земи.
Зоните за въздействие са част от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев”. Общата стойност на проекта е 499 300 лева, а средствата са осигурени от безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обществено обсъждане на Зоните за въздействие и Визията за развитие на град Гоце Делчев

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

22.11.2012 г.

На 22.11.2012 г. в гр. Гоце Делчев, сградата на общинска администрация Гоце Делчев бе проведено обществено обсъждане на предложените Зони за въздействие и Визия за развитие на града, като част от дейностите по изпълнението на Интегрирания план за възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев. Визията за развитие и зоните за въздействие бяха представени нагледно с подробна презентация от доцент Стелиян Димитров - ръководител на екипа от страна на изпълнителя на плана "Обединение ПЛАН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020". На обсъждането присъстваха граждани, представители на медиите, общински съветници и общински експерти по устройство на територията. Доц. Димитров представи зоните, които бяха актуализирани от екипа и съобразени с коментарите, предложенията и мненията от проведените две кръгли маси с участието на заинтересованите страни - граждани, бизнес, браншови организации, експлоатационни дружества, неправителствени организации, социални, здравни, образователни и културни организации, спортни клубове и др. На обсъждането бяха представени три зони за въздействие - Зона със социален характер (жилищни функции), Зона с публични функции и Зона с потенциал за икономическо развитие. Идентифицираните зони са определени на база на проучване на мнението на граждани, бизнеса и организации. Зоната със социален характер обхваща основно жилищни квартали, като включва и територия застроена с многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ. Зоната с публични функции включва централна градска част на гр. Гоце Делчев, където са концентрирани повечето общински институции и обществени сгради, търговски обекти, предлагащи услуги за населението. Зоната с потенциал за икономическо развитие включва двете промишлени зони на гр. Гоце Делчев (южна и северна), като прави връзка между тях чрез територията в местноста "Текето". По време на обсъждането бяха направени коментари и предложения от присъстващите, например да отпадне северната част от бившата казарма от обхвата на зоните и да се включи квартал „Средна” в зоната със социален характер, които ще бъдат взети под внимание при окончателното определяне на зоните. Освен това, на общественото обсъждане бяха изказани мнения за важното значение на летището на град Гоце Делчев, което в момента се изгражда, за развитието на туризма в града, както и за необходимостта от газификация на града, макар това да не са теми, обект на обсъждане в рамките на ИПГВР. В рамките на процеса на окончателно определяне на зоните за въздействие на ИПГВР Гоце Делчев, предстои внасянето на актуализираните след общественото обсъждане зони в Общинския съвет на гр. Гоце Делчев, който трябва да вземе решение за тяхното одобрение, преди внасянето им за окончателно одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. – Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Кръгли маси за обсъждане на ИПГВР на град Гоце Делчев

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

13.11.2012 г.

На 13 ноември 2012 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Гоце Делчев се проведе кръгла маса с архитекти, проектанти и представители на местния бизнес в град Гоце Делчев. На срещата присъстваха представители на КИИП – Благоевград, „ВиК” ЕООД – гр. Гоце Делчев, „ВиК” ЕООД – гр. Благоевград, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „Неврокоп-газ” АД, „Гоце нет” ООД, „Кабел Сат Запад” ООД, Търговско-промишлена палата, Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ТВ „Око” – Благоевград, вестник „Хроника”, Сдружение на предприемачите – Гоце Делчев, „Пирин Текс” ЕООД, „Боал” ООД, местни архитекти и проектанти от град Гоце Делчев, представители на Община Гоце Делчев и на обединение „План Гоце Делчев 2020”.
През следобедната сесия на 13 ноември 2012 г., от 15.00 часа, отново в сградата на общинска администрация Гоце Делчев, се проведе втора кръгла маса с представители на различни организации, учебни и здравни заведения в град Гоце Делчев. На срещата присъстваха представители на ТЕЛД „Ореляк”, ЛРС „Сокол”, ТД „Момини двори”, ОДЗ № 2 „Джани Родари”, ОДЗ № 3 „Детелина”, ЦДГ № 1 „Снежанка”, Общински исторически музей гр. Гоце Делчев, фондация „Оптимист”, МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД, МЦ-1 Гоце Делчев, Второ основно училище „Гоце Делчев”, Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, ДДЛРГ „Иван Кюлев”, ФК „Неврокоп 1”, Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, представители на Община Гоце Делчев и на обединение „План Гоце Делчев 2020”.
И двете срещи започнаха с встъпителни думи от страна на г-н Асан Имамов, представител на Община Гоце Делчев, за целите на кръглите маси и важността на предстоящите дискусии. Г-жа Теодора Павлова, представляващ обединение „План Гоце Делчев 2020”, представи на присъстващите етапът на изпълнение от страна на обединението и общите цели на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), а г-н Стелиян Димитров, ръководител на проекта от страна на обединение „План Гоце Делчев 2020”, разясни подробно на участниците в кръглата маса етапите на разработване на ИПГВР и критериите за избор на три зони за въздействие в рамките на града.
Дискусиите в рамките на кръглите маси се проведоха основно около избора на зони за въздействие като най-важен момент в изпълнението на ИПГВР на този етап. Изпълнителят обединение „План Гоце Делчев 2020” представи предварителния вариант на определените зони за въздействие от всеки тип (социална, с публични функции и икономическа), като присъстващите взеха активно участие с предложения за включване на нови територии в зоните, както и за това кои територии според тях би следвало да отпаднат. Централно място в дискусията на зоните за въздействие заемаше икономическата зона, като основният въпрос беше какъв да е нейният обхват и дали да обхваща територии на юг от града. Присъстващите се обединиха около идеята градският парк, напълно реконструиран наскоро, да отпадне от обхвата на зоните, а да се включи част от бившата казарма в града, която включва спортни терени и социални обекти. Присъстващите поставиха въпроси като необходимост от зони за младежки дейности, места за отдих, , паркоместа в центъра на града и др.
Дискусиите в рамките на кръглите маси бяха изключително ползотворни, като завършиха със съгласуване и определяне на окончателен вариант на три зони за въздействие, с отразени предложенията на заинтересованите страни, участвали в дискусиите, които ще бъдат представени на предстоящото обществено обсъждане на 22.11.2012 г. в сградата на общинска администрация Гоце Делчев.

 

С пресконференция за представяне на проекта, цели, дейности и очаквани резултати стартира реалното изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”. Общата стойност на проекта е 499 300 лева, които са осигурени от безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общинското съфинансиране е в размер на 5% от стойността на проекта. На информационното събитие присъстваха общински съветници, представители на неправителствени организации и бизнеса, журналисти от местни и регионални медии. Реалното изпълнение на проектните дейности стартира с подписването на договора с избрания изпълнител на обществената поръчка, който ще изработи интегрирания план – Обединение „План Гоце Делчев 2020” ДЗЗД, гр.София. До 15 декември 2012г. консорциум от фирми, следва да изготви целеви и проблемен анализ на територията на гр.Гоце Делчев, да изготви визията за развитие за периода до 2020 година, както и да бъдат избрани 3 зони за въздействие – зона със социален характер, зона с публичен характер и зона с потенциал за икономическо развитие. В рамките на определените 3 зони, през следващия програмен период 2014-2020 година, целенасочено ще се изпълняват проекти, които следва да осигурят интегрирано въздействие върху целевите територии. Зоните следва да бъдат определени в условията на пълна прозрачност и с активно участие на местната общност. Предвижда се провеждане на изследвания и проучвания, провеждане на кръгли маси, обществени обсъждания, интервюта и анкети, чрез които местната общност да изведе и покаже проблемите и нуждите на град Гоце Делчев по отношение на градското развитие. Определените зони се одобряват от Общински съвет гр. Гоце Делчев и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. На базата на разработката ще се изработи Интегриран план, който също следва да бъде одобрен, и който е условие за кандидатстване и финансиране на проекти през следващия програмен период. Всички дейности по проекта, включително отчитането му следва да приключат до 30.06.2013г. Ще бъде изграден специален сайт с публичен достъп, на който всички заинтересовани страни ще могат да следят напредъка на проекта, да попълват анкети и да изразяват своето мнение и виждане във форум секция, да се запознават с графичната визуализация на определените зони, анализите, визията и другите разработки по проекта.

Пресконференция за представяне на проекта

 

28.09.2012 г.

 

 

 

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития