България 2020: Цели и приоритети

Национална програма за развитие на Република България: България 2020: Цели и приоритети

 

Визия

 

Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.

 

Цели

  1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
  2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
  3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Приоритети:

Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила.

Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните изследвания.

Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост.

Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България 2020: Цели и приоритети

Национална програма за развитие на Република България: България 2020: Цели и приоритети

 

Визия

 

Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.


прочети повече

Текущо състояние на програмирането по ОПРР 2014 - 2020 г.

През следващия програмен период се планира ОП „Регионално развитие” да включва следните приоритетни оси:

1. Проритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие

Това е компонента от ОПРР, който приоритетно ще финансира устойчивото и интегрирано градско развитие чрез фокусиране в допустимите градове и в рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

прочети повече

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития