ИПГВР Гоце Делчев

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев” се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ №161РО001/1.4-07/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

 

Разработката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Гоце Делчев ще премине през следните етапи:

Идентификация на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията

Събиране, обработка и интеграция в целева Географска информационна система на необходимите геопространствени и атрибутивни данни за територията на гр. Гоце Делчев и прилежащия хинтерланд на урбанизираното ядро 

Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено-функционален, социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на гр. Гоце Делчев с действащи устройствени планове/схеми. 

Формулиране на визия за развитието на града с хоризонт до 2020 г.

Определяне на зони на въздействие

Организиране на обществени обсъждания

Формулиране на адекватна стратегическа рамка на  ИПГВР (стратегически цели, приоритети и  мерки)

Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация

Изготвяне на Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР

Изготвяне / изменение / актуализация на Подробни устройствени планове за териториите от зоните за въздействие и подробни технически спецификации на приоритетни проекти от ИПГВР

 

 

 

 

 

Договорът за разработване на ИПГВР -  Гоце Делчев беше сключен след провеждане на обществена поръчка с ДЗЗД „План Гоце Делчев 2020” на 28.09.2012 и се очаква да приключи до края на м. юни 2013.
С отделна обществена поръчка предстои изготвянето на преценка за необходимост и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР и проектите за актуализация на ПУП, в случай че са необходими.

 

Всички дейности по проекта ще се изпълняват при условията на пълна прозрачност и ангажиране на местната общественост в планирането на градското развитие. Предвидени са редица анкетни проучвания, работни срещи, кръгли маси и обществени обсъждания на различните етапи от проекта. Повече информация за предстоящите събития можете да намерите тук.

 

 

 

Актуални събития за ИПГВР Гоце Делчев

Няма предстоящи събития